Privacyverklaring

Inleiding

In alle 14 Twentse gemeenten levert Stichting onafhankelijke Clientondersteuning Twente (SCOT) onafhankelijke clientondersteuning aan cliënten die gebruik maken van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In sommige gemeente levert SCOT ook onafhankelijke clientondersteuning aan cliënten die gebruik maken van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De clientondersteuning wordt uitgevoerd door freelance clientondersteuners, hierna genoemd opdrachtnemer.

In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe SCOT en de opdrachtnemers van SCOT om gaan met uw persoonlijke gegevens. Dit is van belang als u diensten van ons ontvangt of op een andere manier bij ons betrokken bent. SCOT/opdrachtnemer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en zorgt er voor dat uw privacy wordt gerespecteerd. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke privacywetten, waaronder de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat SCOT/opdrachtnemer:

 • uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt (dit leest u verderop);
 • uw uitdrukkelijke toestemming vraagt als wij deze nodig hebben voor het gebruiken of delen van uw persoonlijke gegevens;
 • de juiste maatregelen heeft genomen voor de beveiliging (van toegang) tot uw persoonlijke gegevens;
 • geen persoonlijke gegevens doorgeeft aan anderen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van uw rechten wat betreft uw persoonlijke gegevens en u hierover van ons informatie ontvangt.

SCOT/opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het juist gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze uitleg.

Hoe krijgen wij uw gegevens?

 • U of uw vertegenwoordiger geeft de gegevens zelf aan SCOT/opdrachtnemer;
 • SCOT/opdrachtnemer krijgt ze van andere instanties of zorgverleners na uw toestemming;
 • U heeft contactgegevens ingevuld op de website;

Wij verstrekken alleen informatie aan andere organisaties over onze cliënten na uw uitdrukkelijke toestemming. U tekent hiervoor een toestemmingsverklaring

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens (de doelen)?

De gegevens waar wij verantwoordelijk voor zijn worden gebruikt om:

 • voor de goede uitvoering van onafhankelijke clientondersteuning aan u door SCOT/opdrachtnemer
 • het mogelijk maken van de verantwoording van SCOT/opdrachtnemer aan de opdrachtgevers en/of subsidieverstrekkers.

Indien de persoonsgegevens van een minderjarige (jonger dan 16 jaar) zijn, zal SCOT/opdrachtnemer de toestemmingsverklaring (mede) door ouders laten ondertekenen.

Welke gegevens gebruiken we?

Voor de eerder genoemde doelen gebruiken we o.a. de volgende gegevens:

 • Persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, geslacht, BSN.
 • Bedrijfsgegevens zoals bedrijfsnaam, vestigingsadres, KvK nr., BTW nr., IBAN van de freelancer
 • Bijzondere persoonsgegevens zoals uw diagnose, hulpvraag, uw achtergrond, uw beperkingen, uw zorgindicatie. SCOT/opdrachtnemer gebruikt deze gegevens alleen voor de genoemde doelen.

Om goede onafhankelijke clientondersteuning te bieden, werken wij met anderen samen, dit zijn organisaties of personen die uw persoonsgegevens van ons ontvangen of in onze opdracht verwerken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De clientondersteuners die u van dienst zijn;
 • De gemeenten en Menzis waaraan we moeten verantwoorden en signaleren
 • Onze accountant en administrateur die onze administratie verzorgt;
 • De netwerkregiseur en coördinatoren van SCOT die zorgen voor een goede kwaliteit van de ondersteuning;
 • De websitebeheerder die ons technisch ondersteunt.

Uiteraard ontvangt elke partij alleen die gegevens die ze strikt nodig hebben. Alleen uw eigen clientondersteuner kan uw persoonlijk dossier in zien. U kunt altijd bij ons navragen welke partij uw gegevens heeft ontvangen en ook wanneer en hoe vaak.

Website

SCOT/opdrachtnemer houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Het IP-adres, het tijdstip van opvraging en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden anoniem verzameld, behalve persoonsgegevens die je op contactformulieren invult. Verkregen persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de relatie met cliënten te onderhouden zoals het informeren over nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen van SCOT/opdrachtnemer.

Beveiliging

SCOT/opdrachtnemer beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien je van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kan je contact opnemen met SCOT.

Bewaartermijnen

 • zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn,
 • of op grond van de wet (Wet langdurige Zorg) is vereist (15 jaar)

De termijnen gelden vanaf het moment dat de dienstverlening is beëindigd.

Uw rechten

Volgens de geldende privacywetten hebt u de volgende rechten rondom uw persoonsgegevens:

 • U mag ze inzien, corrigeren, bezwaar maken tegen de verwerking en SCOT/opdrachtnemer vragen de persoonsgegevens te verwijderen;
 • U mag SCOT/opdrachtnemen vragen de hoeveelheid persoonsgegevens die ze verwerken te beperken;
 • U mag SCOT/opdrachtnemer vragen om de persoonsgegevens in een gestructureerde, machine leesbare vorm aan u te geven zodat u ze mee kan nemen;
 • Heeft u vragen of verzoeken; zie contactgegevens onderaan. Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  Daarnaast is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Klachtenportaal Zorg www.klachtenportaalzorg.nl

Aanpassing privacyverklaring

SCOT/opdrachtnemer heeft het recht om haar privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.scotwente.nl  wordt gepubliceerd.

Contactgegevens

Indien u na het doornemen van onze privacy uitleg vragen heeft hierover of contact met ons wil op nemen kan dit via het contact formulier op www.scotwente.nl of via een mail naar info@scotwente.nl of met uw clientondersteuner/opdrachtnemer.