SCOT: dé onafhankelijke cliëntondersteuner in Twente!

SCOT zoekt een netwerkregisseur

SCOT zoekt een netwerkregisseur

SCOT heeft een vacature voor een freelance netwerkregisseur voor 12 uur per week.

Stichting Cliënt Ondersteuning Twente (SCOT) is een laagdrempelige netwerk organisatie die onafhankelijke cliëntondersteuning biedt aan burgers in Twente. Ook is SCOT  actief in de ondersteuning van cliëntenraden.

SCOT werkt voornamelijk binnen het domein van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de overgang WMO, Jeugdwet naar de Wlz. SCOT kent een platte organisatiestructuur die faciliterend werkt voor de cliëntondersteuners.

De interne organisatie kent vier onderdelen. De belangrijkste groep is de cliëntondersteuners (OCO’s). Een team van drie intakers is actief om de burger met een ondersteuningsvraag te verwijzen naar een cliëntondersteuner. Het team administratie/beheer faciliteert alle interne processen van registratie en declaratie, de financiële freelancer is verantwoordelijk voor alle financiële afhandelingen. Voor de ondersteuning op het gebied van communicatie en PR heeft SCOT een overeenkomst met een communicatieadviseur.

Aan SCOT zijn freelancers verbonden die het sociale netwerk in Twente goed kennen en zij nemen de lokale situatie mee in ondersteuningsplannen die samen met burgers worden opgesteld. Expertise deden onze freelancers op door werkervaring in de uitvoering, maar ook omdat ze de functie van cliëntondersteuner combineren met de dienstverlening als mantelzorgmakelaar.

Het bestuur van SCOT is eindverantwoordelijk en kent vier leden, een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen lid.

De netwerkregisseur.

De netwerkregisseur wordt verantwoordelijk voor het verbinden van de interne en externe netwerken en werkprocessen. Hij/zij neemt een centrale positie in waarin alle lijnen bij elkaar komen, maar ook weer worden uitgezet om vanuit SCOT innovatie en ontwikkelingen vorm te geven binnen het ingewikkelde sociale domein. De externe netwerken worden gevormd door burgers,  gemeenten, zorgaanbieders, zorgkantoor, zorgverzekeraars en politieke partijen.

Plaats in de organisatie:

De netwerkregisseur werkt in opdracht van het bestuur van SCOT en legt aan hen verantwoording af.


Profiel:

De netwerkregisseur is een enthousiast mensen mens, kan goed verbinden, enthousiasmeren en stimuleren. Hij of zij is goed bekend met het sociale domein in Twente en is ondernemend en vasthoudend om de ingewikkelde wet- en regelgeving te vertalen naar de menselijke maat.

Taken:

Intern:

 • Contact onderhouden met alle freelancers om de actualiteit te bespreken. Maar ook via het voeren van jaarlijkse voortgangsgesprekken om de ambities van de freelancers en SCOT te bespreken.
 • Contact onderhouden met de vier organisatieonderdelen, met de freelance cliëntondersteuners, administratie en beheer, financiële administratie en PR & Communicatie. Structureel door deelname aan afstemmingsbijeenkomsten en incidenteel op afroep en eigen initiatief.
 • Adviseren van het bestuur in algemene zin op het gebied van interne bedrijfsvoering en afstemming van organisatieonderdelen.
 • Adviseren van het bestuur op gebied van externe ontwikkelingen, maatschappelijk, politiek en ambtelijk en in opdracht van het bestuur een rol spelen in de diverse aanbestedingstrajecten.
 • Het schrijven van interne (beleids)stukken in opdracht van het bestuur.

Extern:

 • Contact onderhouden met cliëntgroepen, vertegenwoordigers/belangenbehartigers van burgers.
 • Contact onderhouden met collega OCO’s.
 • Contact onderhouden met gemeenten, politieke en maatschappelijke organisaties, daarnaast nieuwe contacten en netwerken opbouwen.
 • Adviseren bestuur op gebied van externe ontwikkelingen, maatschappelijk, politiek en ambtelijk.
 • Contact onderhouden met zorgverzekeraars en Zorgkantoren.
 • Actief verkennen van de markt binnen het sociaal domein, mogelijkheden en kansen verkennen.
 • Signaleren van kansen en belemmeringen en deze signalen in samenspraak met freelancers en bestuur omzetten in een passende aanpak.

Eisen:

 • HBO niveau
 • In bezit van een actueel VOG
 • Bekend met beroepscode BCMB voor cliëntondersteuners
 • In bezit van rijbewijs en eigen vervoer

SCOT biedt een prachtige werkomgeving waar enthousiaste en deskundige freelancers werken om burgers in Twente te ondersteunen hun weg te vinden in de soms ondoorgrondelijke wereld van benodigde zorg.

De netwerkregisseur gaat een overeenkomst met SCOT aan op freelancebasis voor 12 uur per week.

Reageren:

U kunt binnen twee weken na verschijnen van deze vacature uw sollicitatie opsturen naar:

Linda Timmerhuis, secretaris bestuur SCOT: l.timmerhuis@scotwente.nl.
Einddatum inzendingen: 3 december 2021.

Meer informatie?  Bel of mail met de interim voorzitter Hans Kuipers: h.kuipers@scotwente.nl of 06 – 24 77 99 56.
Voor de volledige vacature kijk op onze website: https://scotwente.nl/vacatures/