Wat wij doen

lijn

U wilt uw leven naar eigen wens inrichten. Daar heeft u soms zorg bij nodig. Die zorg aanvragen kan ingewikkeld zijn. Zoveel partijen, zoveel regels, zoveel wegen. Het gevolg kan zijn dat u niet de zorg krijgt die u nodig heeft of waar u recht op heeft.

SCOT helpt daarbij. Wij geven u advies over de zorg die bij u past en wij ondersteunen u bij de aanvraag van die zorg. Soms wijzen instanties uw aanvraag af. Hoe moet het dan verder? Ook daar helpen wij. Dat doen we kosteloos, u bent namelijk het best geholpen met zorg op maat. De overheid vindt dat ook en stelt geld beschikbaar voor SCOT als u een WLZ-indicatie heeft. Soms is er een uitzondering. Dan maken we met u of uw gemeente afspraken over de kosten.

Is dat ook voor mij?
SCOT staat voor ‘Cliëntondersteuning Twente’. Wij bieden ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Maakt u daar gebruik van? Dan is het antwoord ‘ja’. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Neem dan contact met ons op. We kunnen u dan informeren hoe binnen uw gemeente cliëntondersteuning binnen de Wmo en Jeugdwet is georganiseerd.

Werkwijze
U kunt ons bellen of mailen om uw vraag aan ons te stellen. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug. Wij overleggen vervolgens met u welke cliëntondersteuner bij u en uw vraag past. U maakt kennis met hem of haar en u gaat in gesprek over wat u nodig heeft. In een overeenkomst leggen we samen de afspraken vast: welke stappen gaan we samen zetten binnen welke tijd? Dan gaan we aan de slag, wij helpen u om uw vraag te beantwoorden, staan naast u of bemiddelen. Ons werk is altijd maatwerk en onafhankelijk van instanties of overheid. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat we uw belangen en belangen van anderen door elkaar halen. Neem contact met ons op als u wilt weten hoe we dat doen. Ons streven is om u zo goed mogelijk te helpen.

Privacy en klachten
We doen er alles aan om samen met u te zorgen voor de juiste ondersteuning. Dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens is voor ons vanzelfsprekend. Dit is vastgelegd in een formeel privacyreglement. Bent u niet tevreden, dan praten we daar met elkaar over om tot een oplossing te komen. Dit doen we volgens een vastgelegde procedure die u hier kunt vinden.

Over SCOT

lijn

In 2016 kwamen Hans Kuipers en Hans Gerard Kuipers bij elkaar om te bespreken hoe zij ondersteuning konden bieden aan mensen die vastliepen in de wereld van de zorg. De wet zei dat mensen recht hebben op onafhankelijke ondersteuning in de zorg. In de praktijk pakte dat echter anders uit. Zij kenden de verhalen van mensen waar zij zelf mee te maken hadden gehad in hun functies bij MEE en bureau Jeugdzorg. Mensen die met vragen liepen waar zij al veel te lang mee rond hadden gelopen. Die tegen een muur van regels aanliepen. Die niemand náást zich hadden zitten als het even niet soepel verliep. Het gevolg was dat zij niet de ondersteuning kregen waar zij recht op hadden. Sommige verhalen waren zo schrijnend. En ook zo onnodig. Als er maar een organisatie was geweest die de route wél zou weten.

Vanuit die gedachte is SCOT ontstaan, een onafhankelijk cliëntondersteuner. Geen personeel, wel een breed netwerk van deskundige en professionele freelancers. Die elk vanuit zijn of haar eigen expertise mensen verder helpen. Meer weten? Lees dan ook onze folder.

Een voorbeeld spreekt soms meer dan uitleg. Lees verhalen van mensen die dankzij SCOT de zorg hebben die bij hun past.

SCOT helpt Wim aan een nieuw leven in Amsterdam

Een Hengelose hulpverlener vroeg SCOT om hulp voor Wim, een jong volwassene die op een andere manier zijn leven wil gaan leiden. Hij wilde graag dichter bij zijn familie in Amsterdam. De vraag was of SCOT mee kon helpen een goede woonplek voor Wim te vinden.

Wim heeft een 24-uurs WLZ indicatie met ambulante begeleiding, maar vindt zelf dat hij niet zoveel uren nodig heeft. Het aantal uren mag dus minder, maar Wim behoudt wel graag zijn huidige indicatie. De instantie waarbij Wim is aangesloten kan hem niet helpen zijn wensen te realiseren.

Leendert van SCOT is een ervaren maatschappelijk werker en werkt vooral met jongeren. Hij gaat op bezoek bij Wim om te horen wat zijn wensen zijn. Wim vertelt hoe hij zijn nieuwe woonsituatie en zijn begeleiding ziet en geeft aan dat “als hij er niet tevreden mee is, hij onder de radar duikt en zijn toekomst zelf gaat bepalen”. Wims curator heeft aangegeven dat hij er niet mee akkoord gaat als Wim vertrekt zonder een goed plan.

Leendert wil tot in detail Wims wensen duidelijk hebben en gaat ook in gesprek met Wims hulpverlener. Gelukkig worden er door Wim zelf nu ook meer mogelijkheden gezien en Leendert brengt deze allemaal in kaart. Ook hij maakt gebruik van de Zorgatlas van Menzis om een passende zorgaanbieder voor Wim te vinden via (https://www.menziszorgkantoor.nl/zorg-aanvragen/zorgatlas) en belt zorgorganisaties in de buurt van Amsterdam. Al snel is het raak. Wim past goed in het profiel van een organisatie in Amsterdam en wordt uitgenodigd voor een gesprek. Omdat 24 uur begeleiding niet nodig meer is, is voor Wim is ook gekeken naar ambulante zorg op afroep en is nagegaan of misschien de familie zou kunnen helpen.

Leendert licht toe dat voor zo’n situatie van Wim, waarbij een curator is betrokken, er altijd een plan nodig is. Na inventarisatie van zowel de wensen van de cliënt als de informatie die door de hulpverlener wordt gegeven, wordt zo’n plan ontwikkeld. De curator wordt hierover geïnformeerd en regelmatig bijgepraat.
Na 2 maanden belde Wims begeleider Leendert om hem te bedanken voor zijn waardevolle hulp. Amsterdam heeft ingestemd met Wims aanmelding en hij kan naar Amsterdam komen en er zijn al verhuisplannen gemaakt!

Leendert vertelt dat cliënten die zelf moeten uitzoeken hoe zij hun wensen realiseren, veel meer hulp nodig hebben. De hulpverlener heeft hiervoor hulp gezocht bij SCOT en er is een duidelijke taakverdeling afgesproken tussen hulpverlener en cliëntondersteuner Leendert. Leendert kreeg de taak van katalysator tussen de wens van de cliënt en de zorgorganisatie. Gelukkig met succes!

Leendert zag raakvlakken tussen maatschappelijk werk en dienstverlening. En juist de dienstverlening was een minder ontdekt deel van maatschappelijk werk. Tijdens een kennismarkt maakte hij kennis met Hans Kuipers, die hem vroeg of cliëntondersteuning iets voor hem was. Hans’ enthousiasme was aanstekelijk, dus Leendert sloot zich aan bij SCOT.

Leendert is momenteel in dienst bij het Leger des Heils als maatschappelijk werker en jeugdcoach. Daarnaast is hij onderaannemer bij Samen op weg, een organisatie die contacten legt met gemeenten op gebied van WMO, die vanuit ondernemerschap mensen begeleiden met een indicatie.
Lees meer...

Coach cliëntenraad

lijn

Cliënten van zorginstellingen hebben medezeggenschap. Dat staat in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de WMCZ. Via cliëntenraden geven cliënten gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder(s). Veel cliëntenraden hebben nogal eens moeite met het vorm geven van deze medezeggenschap. Dan kan een coach uitkomst bieden. Eentje die onafhankelijk is. Een coach van SCOT bijvoorbeeld.

Werkzaamheden coach cliëntenraad
Aan welke ondersteuning behoefte is, verschilt per cliëntenraad. Kort gezegd biedt de coach ondersteuning bij de vergaderingen met de directie. Dat kan zijn:

– Procesondersteuning, zoals het coachen van de cliëntenraad of individuele raadsleden tijdens de vergaderingen of bij andere taken van de raad.
– Inhoudelijke ondersteuning, zoals informeren over rechten en visievorming bij adviesonderwerpen.
– Secretariële en praktische ondersteuning, zoals een vergaderplek regelen, notuleren en helpen bij een conceptadvies.

De coach is onafhankelijk en geen lid van de cliëntenraad. De cliëntenraad blijft zelf verantwoordelijk voor het proces en de inhoud van het raadswerk. Het gaat om de ontmoeting tussen bestuurder en cliënten en de onderlinge communicatie.

Bijdrage coach cliëntenraad
De coach levert een goede bijdrage aan de communicatie tussen cliënten en bestuurder. En als bestuurder en cliënten goed overleggen met elkaar met elkaar, met respect voor ieders mening en positie, kan er veel gerealiseerd worden. Het spreekt voor zich dat dit ten goede komt aan cliënten en daardoor ook aan de medewerkers en de organisatie.

Interesse? Neem contact met ons op
Heeft uw cliëntenraad ook behoefte aan een onafhankelijke coach die meedenkt en adviseert? Neem dan contact met ons op.

Cliëntvertrouwenspersoon

lijn

U ontvangt zorg van een zorgaanbieder. Misschien is het voor u lastig om problemen of klachten die u heeft over deze zorg bespreekbaar te maken. Omdat u wel afhankelijk bent van deze zorg. Een cliëntvertrouwenspersoon van SCOT kan u dan adviseren of ondersteunen. Of alleen een luisterend oor bieden. Een cliëntvertrouwenspersoon is er voor u als u in vertrouwen met iemand wilt praten. Hij of zij zal nooit iets doen zonder vooraf overleg met u. Wat u vertelt, wordt niet met anderen besproken.

Wat kunt u van een cliëntvertrouwenspersoon verwachten
Ten eerste kan een vertrouwenspersoon naar u luisteren. Misschien is dat al genoeg. Het kan prettig zijn om iets met een onbekende te bespreken. Daarnaast kan hij of zij u informatie geven over eventuele oplossingen. Als u een klacht heeft, dan kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het omschrijven van deze klacht en bij het zoeken naar een oplossing.

Heeft u ook behoefte aan een luisterend oor? U kunt ons bellen of mailen om een afspraak te maken. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug.

Actueel

lijn

Uitnodiging PGB: toen, nu en straks

Op woensdag 4 november 2020 organiseert het ministerie van VWS in samenwerking met Per Saldo, de landelijke vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget, de online meet up ‘Pgb: toen, nu en straks’.

Precies 25 jaar geleden op 1 juli 1995 lanceerde Erica Terpstra, toenmalig staatssecretaris van VWS, de subsidieregeling voor het persoonsgebonden budget (pgb). Het pgb werd ingegeven door de Independent Living-beweging. Met een pgb worden mensen in staat gesteld om een zelfstandig bestaan te leiden en volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Door de jaren heen is het aantal budgethouders fors toegenomen en heeft het pgb een flinke ontwikkeling doorgemaakt. En al klinken er ook bezwaren over oneigenlijk gebruik of fraudegevoeligheid van het instrument, de wens om zelf regie te voeren over de zorg blijft nog altijd overeind.
Tijdens de meet up ‘Pgb: toen, nu en straks’ blikken we terug op 25 jaar pgb. In een mini-documentaire gaan we terug in de tijd naar de essentie van het instrument. En zien we via grote en kleine verhalen hoe in de loop der jaren het pgb steeds meer aan terrein wint binnen de politiek en de maatschappij.

Programma
In een prikkelende talkshow praten we met Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Aline Molenaar, directeur van Per Saldo, over de huidige stand van het pgb. De gewetensvraag dringt zich op: hoe dicht zitten we nog bij de oorspronkelijke gedachte achter het pgb?
In een mini-college neemt bestuurskundige en filosoof Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden, ons mee in de (on-)mogelijkheden van het instrument pgb. Wat als iemand wel pgb-waardig, maar niet pgb-vaardig is? En hoe maken we onderscheid tussen fraude en fouten?

In twee rondes breakout sessies komen het pgb 2.0, controle & handhaving, informele zorg, pgb-vaardigheid, technologische ontwikkelingen, wetgeving, woon- en ouderinitiatieven en de toekomst van het pgb aan bod.
In het tweede deel van de talkshow kijken we samen met visionairs vooruit naar de toekomst van het pgb. Hoe beïnvloeden economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen het pgb de komende 25 jaar?

Meld u nu aan!

De online meet up is in het bijzonder bedoeld voor professionals of vrijwilligers die werken met het pgb. Maar iedereen is welkom om deel te nemen. Aanmelden kan tot 1 november 2020 via
https://www.aanmelder.nl/25jaarpgb/subscribe?survey_id=113849&invitation_key=iN7uS3zxXaqwnbM0WJHHpyhWaW52X2tleV92MgpwMApMMTE5MDIxTApMNjEzMTQ4M0wKY19jb2RlY3MKZW5jb2RlCnAxCihWPNPdaTxkzbANZRTPhmjaPh-0BtEC2LEPgqdlQIr8RVx1MDA1YwpwMgpWbGF0aW4xCnAzCnRwNApScDUKTk5OdHA2Ci4.
Lees meer...

Videobellen, best lastig

Video bellen is voor veel werkenden, en ook voor het onderhouden van sociale contacten een uitkomst in deze tijd. Maar niet altijd en niet voor iedereen.

Onlangs maakte ik als cliëntondersteuner van Scot het volgende mee:

Een gezin, bestaande uit ouders en twee verstandelijk beperkte dochters, werd benaderd door een medewerker van het Zorgkantoor. Beide dochters hebben een WLZ-indicatie in de vorm van een persoonsgebonden budget, het p.g.b. De invulling van het p.g.b. wordt door de familie zelf gedaan: ouders, familieleden en kennissen bieden de nodige zorg aan de beide dochters. Jarenlang tot volle tevredenheid van alle partijen.

Enkele weken geleden vond het afgesproken video-gesprek plaats. Dit gesprek heeft geleid tot verdriet en argwaan bij de ouders. Zij kregen de indruk dat de zorg die door hen geleverd werd niet voldoende was. Ze begrepen ook de achtergrond hiervan niet.
De moeder vroeg mij contact op te nemen met de betreffende medewerker en te proberen duidelijkheid te krijgen omtrent de reden van het gesprek. Ook maakte men zich zorgen of het gesprek ertoe zou leiden dat het p.g.b.-budget verlaagd zou worden.

Het was fijn dat ik als onafhankelijk cliëntondersteuner gemakkelijk toegang kreeg tot de medewerker. En dit gesprek leverde een genuanceerd verhaal op.
Het gesprek was bedoeld om weer eens "te horen hoe het met de zorg gaat en of ouders nog steeds in staat zijn die voldoende te leveren". Ook was het geenszins de bedoeling het p.g.b.-bedrag te verlagen, Wel werd geadviseerd aan de ouders, na te denken over een vorm van thuisbegeleiding. Zij zijn op leeftijd en zo zouden hun kinderen vast kunnen wennen aan door “vreemden” geleverde begeleiding.

Ouders en dochters heb ik kunnen gerust stellen en de ambulante begeleiding gaat er komen. Samen met de medewerker van het Zorgkantoor kwam ik tot de overtuiging dat een huisbezoek in dit soort situaties waarbij je elkaar in de ogen kijkt en kunt letten op lichaamstaal van alle gezinsleden een beter resultaat geeft.

Vooral in deze tijd van afstand houden, kan videobellen mensen dichterbij elkaar brengen. Belangrijk is dan te realiseren dat door verkeerde signalen de afstand kan vergroten en tot onbegrip kan leiden. Als cliëntondersteuner vraag ik daarvoor graag extra aandacht in deze coronatijd. Blijf doorvragen als iets niet duidelijk is en probeer daardoor bij de ander te checken of de boodschap zoals jij die bedoelde, ook zo is overgekomen!
Lees meer...

Contact

lijn
SCOT Logo

STICHTING CLIENTONDERSTEUNING TWENTE (SCOT)
PRINS HENDRIKSTRAAT 222
7571 BW OLDENZAAL

www.scotwente.nl
info@scotwente.nl

Tel.
IBAN
KvK

085 - 4890374
NL56RABO 0306 8143 15
64354539