Wat wij doen

lijn

U wilt uw leven naar eigen wens inrichten. Daar heeft u soms zorg bij nodig. Die zorg aanvragen kan ingewikkeld zijn. Zoveel partijen, zoveel regels, zoveel wegen. Het gevolg kan zijn dat u niet de zorg krijgt die u nodig heeft of waar u recht op heeft.

SCOT helpt daarbij. Wij geven u advies over de zorg die bij u past en wij ondersteunen u bij de aanvraag van die zorg. Soms wijzen instanties uw aanvraag af. Hoe moet het dan verder? Ook daar helpen wij. Dat doen we kosteloos, u bent namelijk het best geholpen met zorg op maat. De overheid vindt dat ook en stelt geld beschikbaar voor SCOT als u een WLZ-indicatie heeft. Soms is er een uitzondering. Dan maken we met u of uw gemeente afspraken over de kosten.

Is dat ook voor mij?
SCOT staat voor ‘Cliëntondersteuning Twente’. Wij bieden ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Maakt u daar gebruik van? Dan is het antwoord ‘ja’. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Neem dan contact met ons op. We kunnen u dan informeren hoe binnen uw gemeente cliëntondersteuning binnen de Wmo en Jeugdwet is georganiseerd.

Werkwijze
U kunt ons bellen of mailen om uw vraag aan ons te stellen. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug. Wij overleggen vervolgens met u welke cliëntondersteuner bij u en uw vraag past. U maakt kennis met hem of haar en u gaat in gesprek over wat u nodig heeft. In een overeenkomst leggen we samen de afspraken vast: welke stappen gaan we samen zetten binnen welke tijd? Dan gaan we aan de slag, wij helpen u om uw vraag te beantwoorden, staan naast u of bemiddelen. Ons werk is altijd maatwerk en onafhankelijk van instanties of overheid. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat we uw belangen en belangen van anderen door elkaar halen. Neem contact met ons op als u wilt weten hoe we dat doen. Ons streven is om u zo goed mogelijk te helpen.

Privacy en klachten
We doen er alles aan om samen met u te zorgen voor de juiste ondersteuning. Dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens is voor ons vanzelfsprekend. Dit is vastgelegd in een formeel privacyreglement. Bent u niet tevreden, dan praten we daar met elkaar over om tot een oplossing te komen. Dit doen we volgens een vastgelegde procedure die u hier kunt vinden.

Over SCOT

lijn

In 2016 kwamen Hans Kuipers en Hans Gerard Kuipers bij elkaar om te bespreken hoe zij ondersteuning konden bieden aan mensen die vastliepen in de wereld van de zorg. De wet zei dat mensen recht hebben op onafhankelijke ondersteuning in de zorg. In de praktijk pakte dat echter anders uit. Zij kenden de verhalen van mensen waar zij zelf mee te maken hadden gehad in hun functies bij MEE en bureau Jeugdzorg. Mensen die met vragen liepen waar zij al veel te lang mee rond hadden gelopen. Die tegen een muur van regels aanliepen. Die niemand náást zich hadden zitten als het even niet soepel verliep. Het gevolg was dat zij niet de ondersteuning kregen waar zij recht op hadden. Sommige verhalen waren zo schrijnend. En ook zo onnodig. Als er maar een organisatie was geweest die de route wél zou weten.

Vanuit die gedachte is SCOT ontstaan, een onafhankelijk cliëntondersteuner. Geen personeel, wel een breed netwerk van deskundige en professionele freelancers. Die elk vanuit zijn of haar eigen expertise mensen verder helpen. Meer weten? Lees dan ook onze folder.

Een voorbeeld spreekt soms meer dan uitleg. Lees verhalen van mensen die dankzij SCOT de zorg hebben die bij hun past.

Cliëntondersteuner Melissa weet de weg in de zorg!

SCOT kreeg onlangs een hulpvraag onder de WLZ van een mevrouw uit de buurt. Toen de cliëntondersteuner bij haar thuis langsging, bleek dat er eigenlijk veel meer speelde in het gezin en hulp was meer dan welkom. Een fijn gesprek volgde.

Nadat precies helder was welke zorgen er waren, is cliëntondersteuner Melissa aan de slag gegaan. Er werd afgestemd met de gemeente om financiële hulp te regelen en er is begeleiding georganiseerd voor mevrouw in verband met haar ziekte. De financiële hulp kon snel geregeld worden via de met de gemeente samenwerkende instanties. Die zijn laagdrempelig en kunnen vaak snel helpen. De gemeente houdt in de gaten dat de zorg zoveel mogelijk kortdurend en betaalbaar is.
Omdat de indruk was dat de hulpvraag van mevrouw niet de enige was, is Melissa meteen gestart met het zoeken naar oplossingen voor al haar vragen en ze heeft deze oplossingen ook gevonden. Dat leidde voor mevrouw tot rust, omdat nu zelfs al haar hulpvragen waren opgelost.
Melissa vertelt enthousiast over haar werk: “als cliëntondersteuner doe je dit werk omdat je mensen wilt helpen. Je kent en wijst de weg zodat je ook echt iets voor mensen kunt betekenen. Je probeert zo goed als mogelijk problemen op te lossen, een richting aan te geven of soms alleen maar een luisterend oor te zijn. Cliënten zijn blij dat ze op SCOT kunnen rekenen, ze zijn bij ons immers aan het goede adres.
Je kunt bij een cliënt al een stukje zorg wegnemen als je uitlegt wie je bent, wat je doet en wat SCOT doet. De basis ligt in vertrouwen krijgen dat jij diegene bent die het kan oplossen. Vertrouwen moet je dan ook winnen.
Vaak vraagt iemand niet voor de eerste keer om hulp, maar kon het probleem nog niet worden opgelost. Maar omdat ik als cliëntondersteuner van SCOT zoveel kennis heb van de wegen in de zorg, weet ik vaak welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn. Ook is het netwerk van SCOT zo groot, dat ik eigenlijk altijd weet waar hulp vandaan moet komen. Dat is gebaseerd op ervaringen, onze goede naam en het zorgt ervoor dat ik altijd kwaliteit kan bieden. Ik ben er trots op dat ik mensen namens SCOT kan helpen. Daar doe ik het voor!”
Lees meer...

Coach cliëntenraad

lijn

Cliënten van zorginstellingen hebben medezeggenschap. Dat staat in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de WMCZ. Via cliëntenraden geven cliënten gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder(s). Veel cliëntenraden hebben nogal eens moeite met het vorm geven van deze medezeggenschap. Dan kan een coach uitkomst bieden. Eentje die onafhankelijk is. Een coach van SCOT bijvoorbeeld.

Werkzaamheden coach cliëntenraad
Aan welke ondersteuning behoefte is, verschilt per cliëntenraad. Kort gezegd biedt de coach ondersteuning bij de vergaderingen met de directie. Dat kan zijn:

– Procesondersteuning, zoals het coachen van de cliëntenraad of individuele raadsleden tijdens de vergaderingen of bij andere taken van de raad.
– Inhoudelijke ondersteuning, zoals informeren over rechten en visievorming bij adviesonderwerpen.
– Secretariële en praktische ondersteuning, zoals een vergaderplek regelen, notuleren en helpen bij een conceptadvies.

De coach is onafhankelijk en geen lid van de cliëntenraad. De cliëntenraad blijft zelf verantwoordelijk voor het proces en de inhoud van het raadswerk. Het gaat om de ontmoeting tussen bestuurder en cliënten en de onderlinge communicatie.

Bijdrage coach cliëntenraad
De coach levert een goede bijdrage aan de communicatie tussen cliënten en bestuurder. En als bestuurder en cliënten goed overleggen met elkaar met elkaar, met respect voor ieders mening en positie, kan er veel gerealiseerd worden. Het spreekt voor zich dat dit ten goede komt aan cliënten en daardoor ook aan de medewerkers en de organisatie.

Interesse? Neem contact met ons op
Heeft uw cliëntenraad ook behoefte aan een onafhankelijke coach die meedenkt en adviseert? Neem dan contact met ons op.

Cliëntvertrouwenspersoon

lijn

U ontvangt zorg van een zorgaanbieder. Misschien is het voor u lastig om problemen of klachten die u heeft over deze zorg bespreekbaar te maken. Omdat u wel afhankelijk bent van deze zorg. Een cliëntvertrouwenspersoon van SCOT kan u dan adviseren of ondersteunen. Of alleen een luisterend oor bieden. Een cliëntvertrouwenspersoon is er voor u als u in vertrouwen met iemand wilt praten. Hij of zij zal nooit iets doen zonder vooraf overleg met u. Wat u vertelt, wordt niet met anderen besproken.

Wat kunt u van een cliëntvertrouwenspersoon verwachten
Ten eerste kan een vertrouwenspersoon naar u luisteren. Misschien is dat al genoeg. Het kan prettig zijn om iets met een onbekende te bespreken. Daarnaast kan hij of zij u informatie geven over eventuele oplossingen. Als u een klacht heeft, dan kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het omschrijven van deze klacht en bij het zoeken naar een oplossing.

Heeft u ook behoefte aan een luisterend oor? U kunt ons bellen of mailen om een afspraak te maken. Neemt u telefonisch contact op: spreek dan gerust onze voice mail in, dan bellen wij u snel terug.

Actueel

lijn

Keuze voor eigen regie: een recht voor iedereen! Maar niet vanzelfsprekend...

We staan er niet vaak bij stil, maar wist u dat Nederland sinds 2016 gebonden is aan het internationale VN-Verdrag waarin de rechten van mensen met een handicap staan beschreven?
Daarin staat onder andere dat mensen met een beperking zelf moeten kunnen meepraten over beslissingen die over henzelf gaan. In het verdrag staat dat de overheid ervoor moet zorgen dat mensen ondanks hun beperking zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen en deelnemen aan de maatschappij. Passende begeleiding, toegankelijkheid, als dat nodig is. In Nederland is dat geregeld in de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat altijd rekening moet worden gehouden met iemands persoonlijke autonomie en met zijn individuele wensen.

In de jaren dat ik werkzaam ben voor mensen met een beperking heb ik als belangrijkste ervaren dat er bij hen sprake is van wat ik noem “chronische afhankelijkheid”. Altijd afhankelijk van degene die beoordeelt of dat wat jij graag wilt wel kan, of de regeltjes daarop wel van toepassing zijn, of het niet te duur wordt, of je het toch niet zelf kunt of met behulp van wie dan ook. En als je dan eindelijk de juiste ondersteuning of begeleiding hebt geregeld of gevonden dan veranderen de regels weer, waardoor er opnieuw weer gesprekken nodig zijn waar jij voor de zoveelste keer jouw situatie moet vertellen. Aan weer iemand anders. Het verhaal wat al tientallen keren aan allerlei instanties en mensen is verteld. Dat houdt nooit op.
Zonder beperkingen krijg je daar pas mee te maken als je op grond van je leeftijd hulpbehoevend wordt. Mensen met een beperking zijn daar levenslang druk mee. Niets gaat vanzelf, alles moet verworven worden, alles moet geregeld worden. School, begeleiding, werk, vrije tijd, wonen, noem maar op. En dan die regels en procedures die voortdurend veranderen. Tijdje geleden waren een aantal ouders van gehandicapte kinderen te gast bij een talkshow. Hun leven staat volledig in dienst van de zorg voor hun kind. Het was triest om hen te horen vertellen hoeveel uren ze alleen al kwijt zijn om deze zorg te verkrijgen, te organiseren en om uit te zoeken bij welk loket wat geregeld moet worden. De ouderlijke verantwoordelijkheid lijkt nooit op te houden.

Deze week weer in de krant: zorgcowboys die er niet voor terugdeinzen om de boel voor miljoenen te belazeren over de ruggen van cliënten. Te triest voor woorden. Deze lieden moeten heel stevig aangepakt worden en hun contracten moeten direct door de papierversnipperaar zodat ze nooit meer op die manier aan de slag kunnen. Plannen van minister Hugo de Jonge om de onzalige marktwerking in de zorg op te doeken kunnen niet snel genoeg gerealiseerd worden.

Deze week ook het bericht dat het Persoons Gebonden Budget (PGB) 25 jaar bestaat. Geïntroduceerd door toenmalig staatssecretaris Erica Terpstra is het PGB, goed aangewend, een groot goed. Hierdoor kan hulp en ondersteuning zo georganiseerd worden dat deze perfect past bij de eigen situatie. Het geeft serieus inhoud aan de eigen regie. Laten we er zuinig op zijn. Het PGB is absoluut geen luxevoorziening, maar een noodzaak voor vaak een broze balans thuis.

Hans Kuipers
Stichting Clientondersteuning Twente (SCOT)
Reacties: h.kuipers@scotwente.nl
Lees meer...

Hans Kuipers van SCOT officieel in bezit van koninklijk lintje

Op 3 juli kreeg de lintjesregen van Koningsdag 2020 een vervolg. De nieuwe leden en ridders in Oldenzaal konden destijds hun lintje niet ophalen vanwege het coronavirus. In een feestelijk aangekleed Cultureel Centrum de Hof reikte burgemeester Patrick Welman alsnog de koninklijke onderscheidingen uit.

Hans was blij verrast toen hij op 24 april door de burgemeester via beeldbellen werd gefeliciteerd met de koninklijke onderscheiding. Hans is altijd al actief binnen het sociale leven in Oldenzaal, zoals de organisatie van de bekende Brandvijverconcerten en de optredens van bluesbands in Café De Boom.

Deze koninklijke onderscheiding is hem vooral toegekend omdat hij zich inzet voor de medemens met een beperking en zijn volwaardige deelname aan het maatschappelijke leven. Hans is hier actief mee bezig geweest in zijn loopbaan bij MEE Twente en nu bij SCOT. Hij heeft samen met anderen sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten opgezet, zoals een carnavalsvereniging voor mensen met een beperking, recreatieve reizen en ontmoetingsbijeenkomsten.

Volgens de burgemeester van Oldenzaal heeft Hans altijd meer gedaan dan redelijkerwijs van hem verwacht mocht worden.
Hans is medeoprichter van SCOT, een stichting die Twentse burgers ondersteunt die hulp nodig hebben in de complexe wereld van de zorg. De afgelopen jaren heeft hij zijn ervaring belangeloos ingezet om ervoor te zorgen dat die ondersteuning efficiënter georganiseerd werd, dichter bij de mensen die het nodig hebben en vooral voor de meest kwetsbare Twentenaren beschikbaar kwam.

De koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd Hans opgespeld door zijn dochter Sanne.
Stichting Cliëntondersteuning (SCOT) is tegenwoordig een gewaardeerde en veel gevraagde, dienstverlenende en onafhankelijke organisatie. Twente weet SCOT en haar cliëntondersteuners te vinden voor een luisterend oor, het beantwoorden van vragen en het bieden van oplossingen in de zoektocht naar zorg.

Bestuur Stichting Cliëntondersteuning Twente
www.scotwente.nl
Tel. 085 – 489 03 74

Instagram: https://www.instagram.com/scotwente/
Facebook: https://www.facebook.com/scotwente/
Lees meer...

Contact

lijn
SCOT Logo

stichting cliëntondersteuning twente
Von Bönninghausenstraat 1-A
7622 TS Borne

www.scotwente.nl
info@scotwente.nl

Tel.
IBAN
KvK

085 - 4890374
NL56RABO 0306 8143 15
64354539